Protecció de dades

Titular del Domini Web

MATEOS LEGAL S.L.P., (en endavant “MATEOS”) domiciliada a 08010- Barcelona, Avinguda Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 1º 2ª, i amb CIF nº B-65016214. Les dades de contacte del Responsable de Tractament són les següents: Telf. 934760050, e-mail: info@mateos.legal, web: https://www.mateos.legal).

Finalitat del tractament

Hi ha dues possibles finalitats que poden donar-se individual o conjuntament. Són les següents: (A) En el supòsit de les dades personals dels treballadors -propis o de clients-, gestionar de manera directa o indirecta i el compliment de les obligacions legals; (B) En el supòsit de clients i proveïdors, desenvolupar la normal relació comercial i d’assessorament amb aquests. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació de què es tracti i durant els temps necessari que permeti i/o obligui la Llei, sense perjudici del dret de supressió i altres, tractats més endavant, que tenen els titulars de les mencionades dades personals. No es realitzaran perfils dels titulars de les dades.

Legitimació

Consentiment explícit dels interessats (o dels seus legals representants), abans de portar a terme qualsevol acció/comunicació i en cas de candidats, les empreses de selecció de personal.

Destinataris

Els destinataris que tindran accés a les dades proporcionades seran tot el personal de la societat degudament autoritzar a tal finalitat (sigui intern o extern) i tota societat o entitat pública que dins de l’àmbit de les seves competències requereixi legítimament l’accés a aquestes.

Drets dels Interessats

Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al tractament. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si MATEOS està tractant les dades personals que li són concernents. Els titulars de les dades personals tenen dret a accedir a les seves, sol·licitar la rectificació de le dades inexactes o, si s’escau, la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual només es conservaran per a l’exercici o la defensa de les reclamacions. També en alguns dels supòsits i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris i els titulars de les dades podran oposar-se al tractament de les seves dades. La societat deixarà de tractar les dades, excepte por motius legítims o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Tots aquests drets es podran exercitar davant del Responsable a través de les diverses formes de contacte escrit establertes abans. Així mateix, els usuaris podran, en determinades circumstàncies, plantejar una reclamació davant de l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de dades, podent informar-se a www.agpd.es.

Procedència

L’usuari (o el seu legal representant), amb les seves dades i amb l’acceptació de les cookies al navegar pel lloc web abans mencionat. Les dades podran ser facilitades pels usuaris en paper material, correu electrònic o mitjançant la web de MATEOS. Els usuaris subministradors de les dades són responsables de la veracitat d’aquestes.

Legislació Aplicable

Tot l’esmentat anteriorment està exposat en conformitat amb la “Legislació Vigent”, que comprèn de manera principal, el Reglament UE-679/2016 i la Llei Orgànica espanyola 3/2018, de 5 de desembre de 2018.

Scroll to Top